FEDERAL ALMANYADA YAŞAYAN TÜRKLERİN SORUNLARI

Kategoriler Dışındaki Genel Konularla İlgili Araştırma Yazıları.
Demiurgos

FEDERAL ALMANYADA YAŞAYAN TÜRKLERİN SORUNLARI

Okunmamış mesaj gönderen Demiurgos » Prş 17 May, 14:40

FEDERAL ALMANYA’DA YAŞAYAN TÜRKLERİN
SOSYAL VE KÜLTÜREL SORUNLARI

Bu bölümde vatandaşlarımızın yaşadığı sosyokültürel sorunlar ile yasalardan veya yasaların uygulanmasından kaynaklanan bazı sorunlar hakkında elde edilen veriler değerlendirilecektir. Yurtdışında yaşayan Türklerle ilgili değişik zamanlarda yapılan çeşitli çalışmalarda vatandaşlarımızın farklı nedenlerle çok çeşitli sorunlar yaşadıkları ve bu sorunlarla baş etmede büyük zorluklar yaşadıkları sürekli dile getirilmektedir. Uyum sorunlarından işsizlik sorunlarına, eğitim sorunlarından sosyal güvenlik sorunlarına kadar yaşanan değişik sorunlar ve nedenleri ülkelere göre bazı değişiklikler isterse de büyük ölçüde sorunların ve nedenlerinin benzer olduğu ve zamanla çözülmek yerine sürekli ertelendiği göze çarpmaktadır.
Almanyada yaşayan vatandaşlarımızla ilgili çok sayıda araştırma yapıldığı ve bu araştırmalarla birçok değişik verinin toplandığı daha önce detaylı bir şekilde ele alınmıştı. Almanyadaki durumu ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmaların birçok konuda çeşitli veriler sağlamış olmasına rağmen, konunun özelliği ve yaşanan sorunların boyutu düşünüldüğünde, daha kapsamlı ve yeni sorunları da içerecek yeni araştırmalara ihtiyaç duyulduğu konuya aşina herkesin dile getirdiği bir durumdur. Daha öncede dile getirildiği gibi bu çalışma Almanya’daki vatandaşlarımızla ilgili
genel tabloyu ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Sorunlarla ilgili toplanan veriler de araştırmanın bu genel çerçevesi içinde şekillendirilmiştir. Söz konusu durum bir tercih olmaktan çok bir zorunluluktur. Çünkü yaşanan sorunların yoğun ve çeşitli boyutları olan sorunlar olması, bu araştırmanın kapsamında söz konusu sorunların sadece genel hatlarıyla ele alınmasına neden olmuştur. Verilerin değerlendirilmesiyle daha açık bir şekilde görülebileceği gibi detaylı veriler elde edilememiş olsa da sorunların hangi konularda yoğunlaştığı ve ilgililerin hangi alanlara dikkatlerini yöneltmeleri gerektiği gibi hususlarda önemli sonuçların ortaya çıkarıldığı söylenebilir. Her sosyal konuda olduğu gibi bu çok sorunlu alanla ilgili de ancak çok
sayıda ve kapsamlı araştırmalarla gerçeklerin daha iyi ortaya konabileceği
şüphesizdir. Araştırmada elde edilen verilerin değerlendirilmesine Almanyadaki vatandaşlarımızın şimdiye kadar yaşadıkları/yaşamakta oldukları en önemli sorunun/sorun alanının ne olduğu ile ilgili verilerin değerlendirilmesiyle başlanacaktır. Daha sonra işsizlik sorunu ve onunla ilgili olarak mesleki eğitim, uyum sorunları, hangi konularda uyum sorunu yaşandığı, çocukların Almanyada yetişmesinden duyulan kaygılar, çocukların eğitimi için tercih edilen ülke, Almanca ve Türkçe konusunda yaşanan sorunlar, hangi dil ile yapılan televizyon programlarını
izledikleri ve hangi dil ile çıkarılan gazete ve dergileri okudukları, yabancı
düşmanlığı, Türklerin Almanlarla ve kendi aralarındaki ilişkileri, aile birleştirmeleri konusunda yaşanan sorunlar, ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri ve vize uygulamalarıyla ilgili yaşanan sorunlar, Alman ve Türk makamlarıyla ilişkilerde yaşanan sorunlar hakkında elde edilen veriler üzerinde durulacaktır. Şüphesiz sorunların yaşanması, sorunları yaşayan kişilerin bir çok özelliğine göre farklılık gösterecektir. Bu gerçekten yola çıkarak yaşanan sorunların yaşanma sıklığının ortaya çıkarılması yanında, yaşanan bazı sorunlar ile bu sorunları yaşayan
kişililerin bazı özellikleri karşılaştırılarak sorunların nedenlerinin daha iyi görülmesine çalışılacaktır. Ayrıca bazı sorunların nedenleri hakkında vatandaşlarımızın görüşleriyle ilgili veriler üzerinde de durularak sorunların yaşayanlar açısından nedenleri ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır.

Almanyadaki Türklerin Şimdiye Kadar Yaşadıkları Veya Yaşamakta ldukları En Önemli Sorun Veya Sorun Alanı

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili değişik zamanlarda yapılan çeşitli çalışmalarda vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunlar değişik şekillerde ele alınmış ve yorumlanmıştır. Değişik açılardan ve farklı boyutlardan da ele alınsa yaşanan sorunlar söz konusu olduğunda bütün çalışmalarda benzer sorunlar üzerinde durulduğu ve bu sorunların nedenlerinin ortaya çıkarılmaya çalışıldığı görülmektedir. Ancak sorunları yaşayanlar açısından hangi sorunun veya sorun alanının en önemli sorun veya sorun alanı olduğuyla ilgili her hangi bir kapsamlı veri bulunmamaktadır. En önemli sorunun veya sorun alanının ortaya çıkarılması amacıyla hazırlanan soruda; belli başlı sorun veya sorun alanları sıralanarak cevaplayıcılar açısından hangi sorunun veya sorun alanının kendileri için en önemli olduğunu belirtmeleri istenmiştir. Soruda sıralanan sorunların dışında cevaplayıcılar açısından en önemli kabul edilen her hangi bir başka sorun veya sorun alanı varsa bu sorunu veya sorun
alanını belirtmeleri için açık uçlu bir şık seçeneğine yer verilmiş ve bu sorunu belirtmeleri istenmiştir. Bu şekilde Almanya’da ki Türklerin gözünden en önemli sorun veya sorun alanının ne olduğu ve bu sorunların yaygınlık düzeyi ile ilgili genel bir tablonun çıkarılması amaçlanmıştır.
Yaşanan en önemli sorun veya sorun alanıyla ilgili soruda; işsizlik, yabancı
düşmanlığı, aile birleştirmeleri, aile parçalanması, dil sorunları, sosyal güvenlik sorunları, vize işlemleri, çifte vatandaşlık, Almanların ön yargıları,
Örgütlenme/dayanışma eksikliği, kuşak çatışması, uyuşturucu/alkol kullanımı şeklinde sıralanan sorun veya sorun alanlarının birini belirtmeleri veya bunların dışında kendilerinin yaşadığı/yaşamakta olduğu en önemli sorunu/ sorun alanını yazmaları istenmiştir. Tablo 2.1 de en önemli sorun veya sorun alanıyla ilgili alınan sonuçlargörülmektedir.
Tablo 3.1 Şimdiye Kadar Yaşanan/Yaşanmakta Olan En Önemli Sorun/Sorun Alanı.
Sorun/sorun alanı Sayı Yüzde
İşsizlik 455 32.6
Yabancı düşmanlığı 112 8.0
Aile bireylerindeki sorunlar 26 1,9
Aile parçalanması 95 6,8
Dil sorunu 193 13.8
Sosyal güvenlik sorunları 64 4.6
Vize işlemleri 10 0.7
Çifte vatandaşlık 72 5.2
Almanların ön yargıları 139 10.0
Örgütlenme/dayanışma
eksikliği 48 3.4
Kuşak çatışması 48 3.4
Uyuşturucu/alkol kullanımı 19 1.4
Diğer 87 6.2
Toplam cevap 1394 91.4
Cevapsız 131 8.6
Toplam 1525 100,0
Tablo 2.1de görüldüğü gibi işsizlik sorunu soruya cevap verenlerin % 32.6ına göre yaşanan veya yaşanmakta olan en önemli sorun veya sorun alanı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sorunu % 13.8 oranıyla dil sorunu takip etmektedir. Almanların ön yargılarını ve yabancı düşmanlığını en önemli sorun alanı olarak gören Türklerin oranı ise sırasıyla % 10.0 ve % 8.0’dir. Diğer sorunların en önemli sorun olarak görülme
oranları ise sırasıyla; aile parçalanması % 6.8, çifte vatandaşlık % 5.2, sosyal güvenlik sorunları %4.6, örgütlenme ve dayanışma eksikliği ile kuşak çatışması %3.4, aile bireylerindeki sorunlar % 1.9, alkol ve uyuşturucu kullanımı % 1.4 ve vize işlemleriyle ilgili sorunlar % 0.7dir. Bunların dışındaki sorun veya sorun alanlarının
kendileri için en önemli sorun alanı olduğunu belirtenlerin oranı % 5 tir. Ancak bunlardan sadece 25 kişi kendileri için ön önemli sorunun ne olduğunu belirtmişlerdir. Bu sorunların da çoğunlukla soruda sıralanan sorunların parçaları konumundaki sorunlar olduğu görülmüştür.
Almanyada yaşayan Türklerin en önemli sorun alanı olarak işsizlik sorununu görmeleri beklenen bir sonuçtur. Çünkü son resmi verilere göre Almanyada genel işsizlik oranının % 9.4 olmasına rağmen bu ülkede yaşayan vatandaşlarımız arasındaki işsizlik oranı %23.8dir. Vatandaşlarımız arasındaki bu yüksek işsizlik oranının bir çok değişik nedeni olduğu bilinmektedir. Özellikle Berlin’de Duvarın
yıkılmasından sonra büyük ve önemli fabrikaların işçilik maliyetlerinin düşük olduğu ve vergi avantajlarının sağlandığı ülkelere, özellikle de doğu bloğu ülkelerine taşınması nedeniyle genel bir işsizlikten söz edilmektedir. İşsizlik sorunu ve bunu takip eden en önemli sorunlar olarak belirtilen dil sorunu, Almanların ön yargıları, yabancı düşmanlığı ve diğer konular, ileriki bölümlerde, araştırmada elde edilen veriler ışığında ayrıntılı olarak değerlendirilecektir. Ancak öncelikle vatandaşlarımızın eğitim durumlarına ve Almanyada kalış sürelerine göre karşılaşılan en önemli
sorunun ne olduğunun değişip değişmediği üzerinde durulması yararlı olacaktır.

Alıntıdır http://www.aile.gov.tr/images/arastirmalar/almanya.pdf
Cevapla

“Araştırma Genel Konular” sayfasına dön